ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 2016/679

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 На 28.05.2018 год. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („GDPR”). 

1.2 Настоящата Политика за обработване и сигурност на личните данни (наричана по-долу „Политиката“) има за цел да информира потребителите за това какви техни лични данни обработва адвокат Лилия Стефанова Цончева, САК, номер на адвокат 1600732410, имейл: liliya@ltlaw.bg (“Администратор”) във връзка с посещението и използването на сайта www.ltlaw.bg.

1.3 Тази интернет страница www.ltlaw.bg се притежава и управлява от адвокат Лилия Стефанова Цончева, САК, номер на адвокат 1600732410, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

1.4 В настоящата Политика може да се запознаете с правата Ви като субект на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани от мен като Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от GDPR. В качеството ми на Администратор на лични данни, обработвам Вашите лични данни за целите, сроковете и по начин, описан по-долу, спазвайки принципите и правилата, заложени в GDPR и в действащото българско законодателство – Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

1.5 Защитата на личните данни е от изключителна важност. Администраторът не продава Вашите данни на други лица. В случай че предоставям Вашите данни на трети лица, това са мои изпълнители, които обработват информацията от мое име и следват инструкциите ми за най-висок стандарт за защита на личните Ви данни.

2. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1 Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифициране или подлежащо на идентификация физическо лице (като имена, възраст, дата на раждане, телефон, електронен адрес и други).

2.2 Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Администраторът не обработва такава информация за Вас.

3. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите от Администратора. Данните Ви служат за съставянето и изпращането на персонализирана информация относно услугите, които предоставям. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности. 

На сайта е предвидена възможност да отправите съобщение до мен единствено чрез изпращане на имейл. Няма нужда от регистрация или създаване на профил, на който да се съхраняват Ваши лични данни или с който да бъдете идентифицирани впоследствие.

4. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ

Уебсайтът ни събира набор от общи данни и информация, когато субект на данни или автоматизирана система се свързва с уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват във файлове със сървърни записи. Може да бъде събирана информация относно (1) вида на интернет браузъра и неговата версия, (2) операционната система, чрез която потребителят достъпва сайта, (3) уебсайта, от който потребителят е насочен да посети нашия уебсайт (още наричан референтен сайт или връзка), (4) уебсайтове с локално навигационно меню, (5) дата и час на достъп до интернет сайта, (6) адрес с интернет протокол (IP адрес), (7) доставчика на интернет услугите на потребителя и (8) всякакви други подобни данни и информация, които могат да бъдат използвани в случай на атаки срещу нашите информационни технологични системи.

При използване на тези данни и информация не извличаме никакви заключения относно субекта на данни. По-скоро тази информация е нужна, за да: (1) предоставяме съдържанието на нашия уебсайт коректно; (2) оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и неговата реклама; (3) осигурим дългосрочна функционалност на нашите информационни технологични системи и технология на уебсайта; и (4) предоставяме на правораздавателните органи информация, необходима за наказателно преследване в случай на кибератака. Поради тази причина, анализираме анонимно събрани данни и информация статистически с цел повишаване на нивото на защитата и сигурността на данните на нашето предприятие и осигуряване на оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на файловете, съдържащи сървърни записи, се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субект на данни.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките са технология, която може да бъде използвана, за да се предостави индивидуализирана информация от даден уеб сайт. HTTP бисквитката, обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

Имайте предвид, че сайтът www.ltlaw.bg може да използва т.нар. „бисквитки“ (cookies), с цел да Ви предложa по-качествени, оптимизирани и актуални услуги, информация за продукти и условия, както и да предоставя персонализирано съдържание на потребителите на уебсайта. Посредством „бисквитките“, включително чрез други подобни технологии, Администраторът може да получи специфична информация за потребителя, като например: страниците, които разглеждате; нещата, които сваляте; линковете, които следвате; времетраенето на посещението на сайта; IP-адреса Ви; домейна, от който влизате в сайта ни и т.н. Тази информация ми помага да науча повече за начина, по който използвате свързаните с нас технологии и да Ви предоставя адекватни услуги и информация. В случай че на сайта се използват “бисквитки”, Вие ще бъдете уведомени, като ще имате възможност да получите повече информация чрез публикувана на сайта политика за използване на „бисквитки”

6. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

6.1 В дадени случаи Администраторът може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с него като предоставят услуги, свързани с дейността на Администратора или му помагат в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. 

6.2 За случаите, в които Администраторът споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Администратора, Администраторът има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

6.3 Възможно е да се наложи по закон и/или по искане на държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури, Администраторът да разкрие личната Ви информация.

7. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

7.1 Администраторът не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между Администратора и изпълнител на определени услуги извън ЕС. В тези случаи Администраторът гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската комисия). В случай че партньорите на Администратора се намират в САЩ, то той проверява тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

8.1 Администраторът взима предпазни мерки, включително административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

8.2 Администраторът спазва организационни и технически мерки за защитата на личната Ви информация. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията на Администратора.

9. TERM FOR STORAGE  OF PERSONAL DATA

9.1 Срокът, за който обработвам и съхранявам личните Ви данни се определя от съдържанието на Вашето съобщение, като минималният срок е този за администрирането и отговарянето на съобщението Ви. Ако от съобщението Ви произтичат задължения да извършим определени действия или дейности (например да извършим проверка и др.), срокът на обработване на личните Ви данни ще бъде удължен до приключване на съответните дейности/ действия или до друг законово предвиден срок, във връзка с наши легитимни задължения, права и интереси.

10. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С  ДАННИТЕ ВИ

10.1 Ако сте предоставили Ваши лични данни на Администратора, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като се св ържете с Администратора;

  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Администратора;

  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване, блокиране на личните Ви данни, “правото да бъдеш забравен”;

  • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

  • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

  • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;

  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните

10.2 Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронна комуникация, включително електронен бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с Администратора чрез изпращане на съобщение на liliya@ltlaw.bg.

11. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

Ако има последващи актуализации на Политиката, ще публикувам промените на тази страница и ще променя датата на актуализация на същите, за да може винаги да знаете каква информация се събира от нас онлайн, как я използваме и какви опции и възможности в тази връзка са Ви предоставени.

Публикуването на промените и актуализациите ще бъде оповестено, за да се запознаете с тях.

Последна актуализация: 30.03.2020г.

Адрес

ул. “Владайска” 35, 
гр. София, 1606

Контакти

+ 359 888 07 19 19  
info@ltlaw.bg

© 2020 LT LAW. Всички права запазени.