Услуги

общо корпоративно обслужване, консултации относно стартиране и развитие на бизнес, вписвания, ликвидация
корпоративно преструктуриране;
сливания и придобивания, отделяне, разделяне, джойнт венчъри
корпоративно управление
подкрепа и съдействие на стартиращи дружества по редица търговски въпроси от тяхното създаване до набиране на финанси, договаряне на договори и наемане на персонал
правен анализ на дружества
изготвяне на договори и преговори

концентрации
нелоялна конкуренция
злоупотреба с господстващо положение
проучване на картелни и други забранени споразумения
джойнт венчъри

 

търговски, граждански и административни производства
имуществени спорове
производства по несъстоятелност
трудови спорове
отговорност за вреди
измами
изпълнителни производства
алтернативно разрешаване на спорове
представляваме нашите клиенти във всички съдебни инстанции
трудови договори
вътрешни правила и съответствие
безопасност на труда
допълнителни възнаграждения и обезщетения на служителите
прекратяване на трудови договори, освобождаване от длъжност и дисциплинарни производства
трансгранична заетост
трансфер на служители
работнически съвети, синдикални организации, колективни трудови договори
придобиване / разпореждане с недвижими имоти
договори за наем
договори за строителство
договори за управление на недвижими имоти
пълно проучване на историята на недвижимите имоти
пълно проучване на историята на недвижимите имоти
данъчно планиране и структуриране
ДДС и други косвени данъци
международно данъчно облагане
данъчни спорове
Преглед и анализ на информация и документи за съответствие с GDPR (“Gap” анализ)
Подготовка и прилагане на правни мерки въз основа на анализа
Разработване на документи за защита на личните данни
Подкрепа в ежедневната работа, във връзка с въпроси за защита на личните данните
специфични за сектора регулации и съответствие
поверителност на данните
договори с доставчици и клиенти
лицензиране
развитие и разширяване на мрежата

Абонаментни услуги

Нашите абонаментни планове са интересни за дружества, които имат постоянна нужда от юридически услуги, докато фиксираните еднократни такси са предпочитани от клиенти, работещи по определен проект.

Pro bono

Нашите адвокати вярват в правната информираност и достъпа до правосъдие. Ние сме щастливи да помогнем с нашата про боно работа в области като образование, здравеопазване, околна среда, както и на много хора, които имат нужда от това. Това ще увеличи обществените познания по правни въпроси, които се отразяват съществено на живота ни.

Адрес

ул. “Владайска” 35, 
гр. София, 1606

Контакти

+ 359 888 07 19 19  
info@ltlaw.bg

© 2020 LT LAW. Всички права запазени.