pic

Акциите на приносител изцяло се заменят с поименни акции

Съгласно последните изменения в българския Търговски закон (обн. ДВ бр. № 88/23.10.2018 г.), които са в сила от 23 октомври 2018 г., издаването на акции на приносител вече няма да бъде възможно. Акциите на приносител, както и временните удостоверения за такива акции, издадени преди измененията, се заменят с поименни акции. Законът предвижда срок от 9 месеца, в който дружествата да заменят акциите на приносител с поименни акции.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ДВАТА ВИДА?

Досега законът предвиждаше издаване на (i) поименни акции, които посочват името на техния собственик и (ii) акции на приносител, които съответно не съдържат името на техния собственик. Освен това, акциите на приносител се прехвърляха чрез предаване, докато поименните акции се прехвърлят чрез джиро (освен ако не са предвидени допълнителни ограничения в устава на дружеството). Подобно беше и по отношение на залозите върху акции – акциите на приносител трябваше да бъдат предадени на заложния кредитор, а поименните акции се джиросват и предават на заложния кредитор.

Това законодателно изменение се прави, за да се идентифицира собственикът на акциите, тъй като смяната на собствеността върху акциите на приносител от една страна е лесна, а от друга – не може да се установи собственикът им, което е предпоставка за различни злоупотреби и неясноти. В Търговския регистър няма как да има информация за собствениците на акции на приносител.

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ?

В случай че акционер не представи/ замени своите акции на приносител или временни удостоверения в определения срок, дружеството ги обезсилва. В тези случаи съответният акционер има право да получи равностойността на направената от него вноска за акциите, в срок от 6 месеца от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

След изтичането на 2 месеца след крайния срок (след 23.09.2019 г.), Агенцията по вписванията ще изпраща на прокуратурата списък на дружествата, които не са изпълнили изискванията. Този списък ще се актуализира на всеки 6 месеца и ще бъде изпращан отново до прокуратурата.

Дружества, които не спазват задължението за замяна, съответно за обезсилване на акции на приносител и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, ще бъдат прекратени с решение на съда по седалището на дружеството по иск на прокурора.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ?

Освен това всяко акционерно дружество е длъжно да поддържа актуална книга на акционерите и да предостави копие от нея в Търговския регистър. Това изискване не е ново, но е необходимо да проверите дали вашето дружество поддържа такава книга надлежно.

Измененията в Търговския закон транспонират разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията.

29 Октомври 2018

Сподели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email