tax

Задължителна регистрация по ДДС на свързани лица и лица, действащи съгласувано, извършващи еднородна дейност

От 1 януари 2020 г. е в сила разпоредбата на чл.96, ал.10 и ал. 11 от ЗДДС, която се въведе във връзка с практика по избягване на регистрация по ЗДДС от данъчно задължени лица.

Често при достигане на облагаемия оборот за целите на ЗДДС от юридическо лице, се регистрира ново юридическо лице, което упражнява същата дейност, намира се в същия търговски обект / със същото седалище, използва същия ресурс (персонал, материални активи). Целта на законодателя е насочена към по-голям контрол към тази практика, тъй като в мотивите се посочва, че тя значително ощетява фиска.

Разпоредбата гласи, че при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

Еднородна дейност

Дава се и определение на това какво е „еднородна дейност“, а именно когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики:

предлаганите стоки или услуги,

ползваните активи, персонала,

търговската марка/наименованието на обекта,

доставчиците/клиентите.

Последователно извършване на еднородна дейност

Следва да се вземе предвид и уточнението „последователно“ извършване на еднородна дейност. Ако разпоредбата се тълкува стеснително, каквато според мен целта, то разпоредбата би следвало да е приложима в следната ситуация:

Пример: дружество „А“ и „Б“ имат един и същ едноличен собственик, един и същ предмет на дейност и се намират в един и същ търговски обект. До достигане на 50 000 лв. облагаем оборот реално дейността се извършва от дружество „А“, но за да избегне ДДС регистрация и съответните последици, „А“ преустановява дейността си и започва да работи „Б“.

Това разрешение е в съответствие с ал.11 на същия чл.96, която посочва, че ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота, няма да се приема, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност. Това означава, че прекъсването на дейността на едно лице и продължаването й от друго, свързано лице (съответно в случай на съгласуваност), което е с цел злоупотреба е съществено за приложението на разпоредбата, а не просто осъществяване на еднородна дейност от свързани лица.

Интересна ще бъде практиката на съда как тълкува „последователността“ в извършването на еднородната дейност и дали например, ако дружество „А“ и дружество „Б“ развиват своята дейност едновременно и няма преустановяване на дейността на нито едно от тях, ще се приложи посочената разпоредба. Към момента от разяснения на НАП в техен семинар става ясно, че ако дружество „А“ извършва дейност в търговския обект и в същия търговски обект се настани дружество „Б“, следва да се приложи разпоредбата на чл.96, ал.10 ЗДДС, т.е. в оборота на дружество „Б“ ще се включи оборотът на „А“.

Търговски обект за целите на ДДС

За целите на ЗДДС „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

Разпоредбата е приложима за физическите търговски обекти, не се прилага за електронни магазини.

Лица, действащи съгласувано

В т.93 от ДР на ЗДДС е дадено определение за „лица, действащи съгласувано“:

лица, в управлението, контрола и/или капитала на които участват свързани по § 1, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „л“ от допълнителните разпоредби на ДОПК лица (съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включително; и роднините по сватовство – до втора степен включително; работодател и работник; съдружниците; лицата, едното от които е направило дарение на другото, или
лица, от взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

За заварените случаи е предвиден преходен режим, според който лице, което към датата на влизането в сила на закона отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на закона, т.е. до 14 януари 2020 г.

Сподели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email