covid

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

На 13 март 2020г. в България беше обявено извънредно положение поради случаи на COVID-19.

Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Закон“).

Законът ще има ретроактивно действие, считано от 13 март 2020 г. с изключение на определени разпоредби, които ще бъдат в сила от датата на обнародването на закона в Държавен вестник.

Законът предвижда мерки и действия в различни области докато е в сила извънредното положение. Настоящият преглед цели да изброи само някои основни мерки и действия, които считаме, че биха били важни за Вас или Вашия бизнес.

Данъчно облагане и годишно приключване

Трудови правоотношения

Изпълнение на задължения

Данъчно облагане

До 30 юни 2020 г. се удължават следните срокове:

подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г. и плащане на данъка, включително и данъка върху разходите;

ползване на отстъпка от 5% при предплащане за цялата година на данъка върху недвижимите имоти и/или данъка върху превозните средства.

ползване на отстъпка от 5% при подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и довнасяне на дължимия данък се удължава до 31 май 2020 г.

Когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;

Когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

Срокът за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади от предприятията – до 30 септември 2020 г.

Срокът за публикуване на декларация, че предприятието не е извършвало дейност през отчетния период – до 30 юни 2020 г.

Годишните финансови отчети за 2019 г. могат да бъдат подписвани с електронен подпис.

Трудови правоотношения

Работа от разстояние. Работодателите могат да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите без тяхно съгласие. Това става със заповед на работодателя. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

Преустановяване на работата от работодателя или държавен орган. При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода на извънредното положение. В посочените случаи за времето на преустановяване на работата работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Непълно време. В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявеното извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

Годишен отпуск. Работодателите могат със заповед да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите без тяхно съгласие.

Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Годишен отпуск на някои категории служители. Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на определени категории служители (бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто и др.).

Срокове

Следните срокове спират да текат, считано от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение:

процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на (i) сроковете по наказателни производства, (ii) по Закона за екстрадицията и (iii) Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда;

давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С 1 месец от отмяната на извънредното положение се удължават:

сроковете извън изброените по-горе, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;

✓ действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение. 

До отмяната на извънредното положение давността по ДОПК спира да тече, а абсолютният давностен срок за погасяване на публичните вземания по ДОПК няма да се прилага.

Сроковете за заплащане на електрическа енергия на битови клиенти се удължават от 10 дни на 20 дни.

Изпълнение на задължения

Забава на изпълнение на задължения. До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти (лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи).

Публична продан и въвод във владение. Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение. След отмяна на извънредното положение същите се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.

✓ Запори върху суми по банкови сметки и движими вещи. Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

✓ Принудително изпълнение по ДОПК. Не се образува изпълнително производство по ДОПК, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

След спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело; преди изтичането на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху: (i) вземания и парични средства от банки; (ii) вземания от трети лица; (iii) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове. След реализиране на изпълнението изпълнителното производство се спира.

20 Март 2020

Сподели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email