След 01 януари 2021г. гражданите и дружествата от Великобритания (като лица от трети страни, извън ЕС) могат да придобият земя, включително земеделска земя, гори и горска земя в България само по силата на наследяване по закон.

Все още тези лица могат да придобият собственост върху недвижими имоти като апартамент/ къща.

Британските граждани и дружества, придобили земя в България до 31 декември 2020 г. не губят земята си.

Забраната за придобиване на земя от лица от трети страни би могла да се заобиколи по отношение на земи в урбанизирани територии, като съответният гражданин/ дружество стане собственик на търговско дружество, регистрирано в България, което да придобие съответната земя.

Банкови сметки на чужденци. Учредяването на търговско дружество от чужденец (гражданин или дружество) в България стана изключително трудно, заради въведените правила против изпиране на пари от българските банки в последните няколко години. От практическа гледна точка стана почти невъзможно да се открие сметка на чужденец/ чуждестранно дружество, както и използването на пълномощно за откриване на сметка, по която да се внесе капитала на дружеството от името на собственика.

Вариантът, който се използва е чрез придобиване на дялове/акции в дружеството регистрирано в България. В този случай съветваме да направите обстоен анализ на дружеството, в което ще придобиете собственост и да се консултирате с Вашия адвокат, правен и счетоводен съветник, за да избегнете евентуални задължения.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас liliya@ltlaw.bg